català | castellano

.: fases de la instal·lació :.

detall del panel aïllant de tetons i de la tuberia de barrera antioxigen del terra radiant :: fase d'execució del terra radiant, fancoils

fase d'execució del terra radiant, fancoils

La fase d'execució dels emissors es realitza quan els forjats de les plantes estan construïts i les parets enguixades. L'emissor per a calefacció es recomana el terra radiant, ja que treballa a baixa temperatura 32º-34º.

L'emissor per a fred passiu és el terra radiant, per a fred actiu és el fancoil. El fancoil, si s'instal·la per a la calefacció, treballa a temperatura de 40º-42º, menys eficient que el terra radiant. Els radiadors treballen a més alta temperatura >60º, pel qual s'ha d'augmentar la superficie d'intercanvi amb més elements per tal que treballin a menys temperatura, i el sistema sigui més eficient

altres fases de la instal·lació

avís legal | disseny web www.koollook.org